Concept

Om de ecologische en sociaaleconomische duurzaamheid van semi-aride regio’s in de wereld te verzekeren onder klimaat- en landgebruiksveranderingen en meer terugkerende en intense droogtes, hebben we instrumenten nodig die in staat zijn om: a) te anticiperen op het begin van droogtes en waterschaarste en vroegtijdige waarschuwingen te geven; en b) essentiële informatie te verstrekken over hoe betrokkenen de potentiële gevolgen effectief kunnen beheren en verzachten.

InfoSequía is een toolbox voor monitoring en effectbeoordeling van droogte die duidelijke en up-to-date gegevens en waarschuwingen biedt over de droogtestatus van een regio en de ernst en ruimtelijke omvang van de effecten ervan. InfoSequía wordt aangeboden als een site- en gebruikersspecifieke IT-toolbox op maat, met een flexibele en modulaire architectuur geïntegreerd met tools voor:

  1. De detectie, monitoring en bewaking van droogteperiodes op basis van satellietgegevens en gegevens van sociale media;
  2. De voorspelling en ruimtelijke analyse van de potentiële hydrologische effecten, en
  3. Ondersteuning van gebruikers en besluitvormers bij de efficiëntere beheerstrategieën die beschikbaar zijn om de gevolgen van droogte te beperken.

InfoSequía-output wordt geleverd via pdf-bulletins of een webmapping-app van waaruit alle gegevens interactief kunnen worden opgevraagd en gedownload. Vanwege de flexibiliteit en schaalbare architectuur kan InfoSequía gemakkelijk worden geïntegreerd in andere systemen voor vroegtijdige waarschuwing voor droogte of controle-/informatiecentra.

Figuur 1. InfoSequia flowchart.

FutureWater-toepassingen

De componenten van InfoSequía zijn ontwikkeld door FutureWater en getest gedurende meer dan 5 jaar onder gesimuleerde en operationele omstandigheden. Het heeft een gevalideerde TRL8

Potentiële begunstigden en eindgebruikers van InfoSequía zijn:

  1. Waterschappen en regionale milieuautoriteiten (voor bv. droogtemonitoring)
  2. Bosbouw- en brandrisicomanagers (voor bv. brandrisicobewaking)
  3. Verenigingen en landbouworganisaties (voor bv. effecten op de opbrengst van gewassen, risicobeoordeling van de waterallocatie en prognoses van droogte)
  4. Verzekeringsmaatschappijen (voor bv. indirecte indexverzekeringsproducten)

Gerelateerde projecten