Pilots

Het achterliggende concept van KlimaatAdaptieve Drainage (KAD) is dat agrariërs en waterschappen samenwerken om water vast te houden in de bodem. Hierdoor zullen extremere weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering opgevangen kunnen worden. Tijdens droogte zal de wateraanvoer-behoefte verminderen en tijdens te verwachten extreme wateroverlast-situaties kunnen benedenstroomse gebieden ontzien worden. Dit wordt bereikt door een op afstand continue regelbaar drainage systeem in te zetten. Tijdens het onderzoeks- en ontwikkelingstraject is een drietal prototypen aangelegd en zal de technische inzetbaarheid worden geëvalueerd en verfijnd. Daarnaast zullen de bestuurlijk-juridische aspecten, bijvoorbeeld in de vorm van blauwe diensten, verder worden uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is om KlimaatAdaptieve Drainage in 2013 op grote schaal aan te bieden.