Officiële afronding KAD fase 2 ‘Onderzoek en Ontwikkeling’ nabij

January 28, 2013

In de zomer en het najaar van 2012 zijn we druk bezig geweest met het continueren van onze veldproeven. Het weer was op alle locaties dusdanig dat er nauwelijks tot geen neerslagoverschot is afgevoerd via het KAD-systeem. Op de locatie Haaksbergen zijn we proeven gaan doen met sub-irrigatie: via het KAD-systeem is RWZI-effluent succesvol in de grond gebracht. We hebben respons waargenomen van de grondwaterstanden onder het proefperceel. De KAD-systemen hebben naar behoren gedraaid, de betrokken agrariërs zijn tevreden en willen graag doorgaan met het gebruik van het KAD-systeem.

Bij de foto: Excursie van LTO-afdeling te KAD-proeflokatie Marwijksoord (WUR-PPO Proefbedrijf).

Naast het veldwerk zijn de andere werkpakketten verder ter hand genomen. Met SWAP-modellen, waarbij voor ieder perceel een apart model is opgezet en gecalibreerd, is het huidige en toekomstige klimaat gedurende 30 jaar op dagbasis doorgerekend, met en zonder KAD-sturing. Via een toepassing in GIS is onderzocht op welk areaal binnen de Nederlandse landbouw KAD een geschikt middel is om toe te passen tegen wateroverlast. We hebben in het kader van de samenwerking met WUR-Alterra voor de Provincie Zeeland een regionale verfijning hiervan doorgevoerd.

Bij de kaart: Regionale verfijning voor de Provincie Zeeland van landelijke geschiktheid KAD tegen wateroverlast.

Ook zijn het wettelijk kader en de juridisch-bestuurlijke mogelijkheden onderzocht, waarbinnen KAD toegepast kan worden. Immers, als de gebruikers van KAD zowel agrariërs als waterbeheerders zijn, moeten zaken van tevoren geregeld en vastgelegd worden inzake verantwoordelijkheid en eventuele schade. Tenslotte is er een kosten-baten-analyse uitgevoerd, waarbij de meerwaarde van KAD boven samengestelde peilgestuurde drainage is gekwantificeerd. We hebben zowel de agrariër als de waterbeheerder als partij hierbij betrokken.

Vóór de Kerst van 2012 hebben we onze integrale eindrapportage ingeleverd bij AgentschapNL als uitvoerder van de SBIR. Op dit moment vindt de beoordeling daarvan plaats. Een eerste afsluitende ronde langs alle SBIR-projecten heeft recent plaatsgevonden ten huize van AgentschapNL. We verwachten medio februari ons eindrapport openbaar te kunnen maken en te kunnen verspreiden. Tegelijk zal een viertal achtergrondrapportages over KAD ter beschikking komen. Parallel hieraan zijn we met onze partners bezig om fase 3 ‘Implementatie van KAD’ vorm te geven. We houden u via deze website en andere kanalen op de hoogte.

Deze KAD-website is één manier om onze informatie en boodschap bij u onder de aandacht te brengen. We zetten er onder andere berichten op, plaatsen een film of geven u toegang tot meetresultaten en presentaties. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om mondeling te communiceren over het project. Neem met vragen, suggesties en tips contact op met:

Gé van den Eertwegh, projectleider KAD bij FutureWater: 0317 460050 / 06 23 224 968.