Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek

Vraagstelling:

De centrale vraag tijdens het haalbaarheidsonderzoek was: “Bestaat er onder waterschappen en agrariërs behoefte aan Klimaat adaptieve Drainage en is het systeem technisch, bestuurlijk en financieel haalbaar en commercieel aantrekkelijk voor het consortium?”

Conclusies en vervolg:

Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels afgerond en het is gebleken dat Klimaat adaptieve Drainage technisch, bestuurlijk en financieel haalbaar is, en commercieel aantrekkelijk is voor het consortium. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat:

  • Waterbeheerders zien Klimaat adaptieve Drainage als een uitermate effectieve maatregel om toenemende piekafvoeren als gevolg van klimaatverandering te reduceren. Het meerendeel van de geïnterviewde waterbeheerders heeft ook aangegeven mee te willen doen aan een eventueel vervolgtraject;
  • Agrariërs hebben in interviews ook aangegeven zeker mee te willen werken aan Klimaat adaptieve drainage, waarbij voor hen de te verwachte extra droogte als gevolg van klimaatverandering geheel of gedeeltelijk teniet gedaan kan worden;
  • Het gehele systeem van Klimaat adaptieve Drainage is hydrologisch-technisch realistisch en levert een wezenlijke bijdrage aan het terugdringen van de te verwachte extra piekafvoeren als gevolg van klimaatverandering;
  • De werkelijke bouw van het systeem, bestaande uit een regelput en de volledige op afstand bestuurbaarheid en meetbaarheid, is mogelijk. Enkele voorontwerpen zijn gemaakt en kunnen gebouwd en ingezet worden;
  • De financiële analyse laat zien dat klimaatadaptieve drainage commercieel ingezet kan worden. Voor een volledig systeem binnen een bepaald gebied, bestaande uit één waterbeheerder en ongeveer 50 tot 100 agrariërs, zijn de kosten tussen de € 100 en 190 duizend per jaar en de baten tussen de € 190 en 270 duizend. Het netto resultaat bedraagt tussen de € 90 en 180 duizend per jaar;
  • Een voorlopige schatting is dat bij ongeveer de helft van de waterbeheerders (waterschappen) geschikte gebieden liggen voor klimaatadaptieve drainage. Bij elk van deze waterschappen zullen er tussen de 5 en 20 geschikte klimaatadaptieve drainage gebieden te vinden zijn, dus een eerste globale schatting ligt tussen de 65 en 260 gebieden;

Onderstaand figuur geeft de kosten-baten analyse weer als functie van het aantal deelnemende agrariërs. Daarbij is uitgegaan van 50 ha per agrariër.

Figuur: Kosten- baten analyse van de deelnemende agrariërs (futurewater, 2011)