In 2009 is door het voormalig waterschap Velt en Vecht (tegewoordig onderdeel van waterschap Vechtstromen) en in samenspraak met de gemeenten Emmen, Coevorden, Hardenberg en Ommen een overeenkomst gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over de omvang en invulling van een wateropgave, genaamd het Lokaal Bestuursakkoord Water (LBW). Vanaf 2015 is Waterschap Vechtstromen begonnen met de herijking van het LBW. In 2020 heeft Waterschap Vechtstromen aan FutureWater de opdracht gegeven om modelberekeningen ter ondersteuning van de herijking van het LBW uit te voeren.

Het doel van deze berekeningen was om uitsluitsel te kunnen geven over de nut en noodzaak van de geplande bergingsgebieden ter invulling van de wateropgave uit 2009. Met behulp van een Sobek-model zijn verschillende scenarioberekeningen uitgevoerd waarbij waterstanden, afvoeren en NBW-knelpunten zijn vergeleken onder het huidige en toekomstig klimaat en met en zonder integratie van bergingsgebieden.

De werkzaamheden bestonden onder meer uit:

  1. Toetsing van afvoer en waterstanden op kritieke locaties voor het klimaatscenario bij verschillende herhalingstijden (NBW-toetsing voor toekomstig klimaat),
  2. Vergelijking van NBW-knelpunten onder het huidige en toekomstige klimaat,
  3. Integratie van bergingsgebieden in het Sobek model en analyse van de impact op waterstanden, afvoer en toekomstige NBW-knelpunten (resultaat nut en noodzaak bergingsgebieden: antwoord op het LBW-vraagstuk),
  4. Een eerste inschatting van kritieke locaties langs de overige keringen voor de verschillende scenarios (hoge resolutie vergelijking van waterstanden en keringenhoogtes) en
  5. Een vergelijking van de resultaten met een aantal eerder uitgevoerde studies.

Tijdens het project is de NBW-toetingsmethode, die in 2020 was ontwikkeld door Arcadis, (verder) geautomatiseerd, zodat de methode sneller en voor andere vergelijkbare projecten binnen Vechtstromen kan worden toegepast. Op basis van de uitkomsten uit de berekeningen kon een duidelijk advies worden gegeven over de nut en noodzaak van de voorgestelde bergingsgebieden uit 2009.

Meer informatie over de methode rondom de normering van regionale wateroverlast (NBW / LBW) die wordt gehanteerd door waterschap Vechtstromen is te vinden op de volgende website: https://www.vechtstromen.nl/over/klimaat/wateroverlast/normering/werkt-normering/