De invloed van klimaatverandering op chemische en biologische waterkwaliteitsparameters is het meest coherent is voor veranderingen in temperatuur en neerslag, wind lijkt minder van belang. Opvallend is dat de meeste watertypen ongeveer hetzelfde reageren.

Uit waterkwaliteitsgegevens van Wetterskip Fryslân blijken de volgende veranderingen in het chemische regime: versnelde eutrofiëring, toename van het chloridengehalte in droge perioden, toename van het stikstofgehalte in natte periodes en toename van de netto neerslag zal leiden tot een toename in de fosfaatconcentraties.In biologisch opzicht kan klimaatverandering met hogere temperaturen leiden tot het vaker voorkomen van door blauwalgen gedomineerde watersystemen.

Een belangrijk speerpunt voor het toekomstige waterkwaliteitsbeleid is het minimaliseren van overstorten en het verlagen van de stikstof- en fosfaatconcentraties in RWZI effluent. Het huidige waterbeheer gericht op heldere, waterplantgedomineerde watersystemen kan worden voortgezet. Verder kan gedacht worden aan een combinatie met maatregelen in nieuwe waterbergings-gebieden.

Gerelateerde publicaties

  • 2006 - H2OLoeve, R., T. Claassen, P. Droogers. 2006. Klimaatverandering en waterkwaliteit. H2OX

    Klimaatverandering en waterkwaliteit

    Loeve, R., T. Claassen, P. Droogers

  • 2006 - FutureWater Report 58Loeve, R., P. Droogers, J. Veraart. 2006. Klimaatverandering en waterkwaliteit. FutureWater Report 58X

    Klimaatverandering en waterkwaliteit

    Loeve, R., P. Droogers, J. Veraart