Als vertegenwoordiger van de watersector wil STOWA een onderzoeksagenda voor de meteorologie opstellen, gestoeld op de kennisbehoefte uit de watersector. FutureWater heeft een inventarisatie uitgevoerd van de behoefte aan meteorologische en klimatologische data en informatie binnen de watersector. Hiertoe zijn kernpersonen geïnterviewd en is een online enquête uitgezet onder een grotere doelgroep. Het resultaat, zoals gepubliceerd in STOWA-rapport 2019-32, vormt de basis voor een onderzoeksagenda Meteorologie gericht op het waterbeheer. De onderzoeksagenda kan dienen als basis voor meer gerichte en structurele samenwerking met het KNMI, alsook met de bedrijven die zich richten op praktische toepassingen afgeleid van weersinformatie.

Meteorologische en klimatologische informatie is van groot belang voor regionale waterbeheerders om hun kerntaken goed te kunnen uitvoeren. Zowel het KNMI als de private sector zijn actief in de ontwikkeling en levering van weers- en klimaatproducten, waarbij het KNMI typisch een onderzoeks- en ontwikkelings rol vervult en de bedrijven zich richten op praktische markttoepassingen. Momenteel verlopen de activiteiten vaak projectmatig in plaats van in een programmatische context. Om een kennisagenda voor de lange termijn op te stellen en concrete onderzoeksvragen te formuleren, is het noodzakelijk om de behoefte in de watersector (waterschappen, Rioned, RWS) helder te definiëren. Daarnaast is het nodig om betere afstemming tussen de verschillende betrokken organisaties te realiseren, wat vraagt om inkadering van de rollen en verantwoordelijkheden van o.a. STOWA, Het Waterschapshuis, en de Unie van Waterschappen.

In deze inventarisatie van de kennisbehoefte in de watersector is onderscheid gemaakt tussen zowel actuele weersdata en -informatie als klimaatdata en -informatie. Typische voorbeelden van variabelen welke in dit project zijn meegenomen zijn neerslag, temperatuur, wind, en verdamping. Aangezien de waterschappen zelf de nodige technische en inhoudelijke capaciteit in huis hebben, kan de behoefte betrekking hebben op zowel (ruwe en gecalibreerde) data, als op daarvan afgeleide informatieproducten.

De informatie over de behoefte in de watersector is op twee manieren verkregen:

  1. Vijf diepte interviews met kernpersonen die een belangrijke organisatie / doelgroep vertegenwoordigen:
  2. Een online enquête onder een grotere doelgroep van waterbeheerders. Deze enquête bestaat uit een mix van verschillende typen vragen (multiple-choice, open, rankings, etc.) en de resultaten worden gepresenteerd in enkele eenvoudig te begrijpen figuren en grafieken.

Gerelateerde publicaties

  • 2019 - STOWA Report 2019-32Simons, G.W.H., M. de Klerk. 2019. Kennisbehoefte meteorologische en klimatologische informatie. STOWA Rapport 2019-32.X

    Kennisbehoefte meteorologische en klimatologische informatie

    Simons, G.W.H., M. de Klerk