Zoetwatervoorziening is belangrijk en zal met de toenemende vraag en de gevolgen van klimaatverandering nog belangrijker worden in de toekomst. Een tot nu toe onderbelicht aspect is de energieconsumptie die nodig is om aan de zoetwatervoorziening te voldoen. Gemalen en pompen gebruiken een substantiële hoeveelheid energie om dit water naar de eindgebruiker te krijgen. Met name de landbouw, de grootste gebruiker van zoetwater, gebruikt hierdoor grote hoeveelheden energie.

Een efficiënter omgaan met water leidt daarom automatisch tot energiebesparing. Echter, de informatie om efficiënter om te gaan met water, en dus energie, ontbreekt in de water en landbouwsector. Tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen in de drone technologie (hierna genoemd Flying Sensors) de laatste jaren enorm hard gegaan. De uitdaging met Flying Sensors is daarom ook niet meer de techniek zelf, maar het inzetten van de verkregen informatie.

Pelican
De Flying Sensor ‘Pelican’, die gebruikt kan worden om efficienter met zoetwater en dus energie om te gaan.

De doelstelling van dit haalbaarheidsonderzoek is dan ook: “Onderzoeken van de kansen die een innovatieproject heeft voor de ontwikkeling van Flying Sensor informatievoorziening om zoetwater en energie te besparen”

De resultaten van dit haalbaarheidsproject zullen via een ontwikkelingsproject kunnen leiden tot een innovatieve dienst voor beter omgaan met water en energie (het beoogde eindresultaat). Dit eindresultaat is een dienst waarbij waterbeheerders en agrariërs wekelijks (of twee-wekelijks) gedetailleerde kaarten van hun percelen krijgen waarop te zien is of beregening noodzakelijk is, en zo ja de gewenste hoeveelheid. Bovendien wordt aangegeven wat de energie consumptie zal zijn van de beregening, gespecificeerd naar  zoetwaterbron (grondwater of oppervlaktewater) en pompsysteem (tractor, elektrische pomp, of diesel pomp).

Gerelateerde publicaties

  • 2016 - FutureWater Report 151De Klerk, M., P. Droogers. 2016. Flying Sensors informatie voor een duurzamere water en energie economie. FutureWater Report 151.X

    Flying Sensors informatie voor een duurzamere water en energie economie

    De Klerk, M., P. Droogers