Introductie

De belangrijkste taak van waterbeheerders wordt vaak kernachtig samengevat als “zorgen voor de juiste hoeveelheid water, op het juiste moment en van de juiste kwaliteit”. Voor waterschappen wordt de kwantiteitcomponent hiervan vertaald in peilbesluiten die zijn vastgesteld in samenspraak met alle belanghebbenden. Voor wat betreft de eisen die landbouw stelt aan de waterhuishouding gaat het om een drietal aspecten:

  • (i) verminderen droogteschade aan gewassen
  • (ii) verminderen natschade aan gewassen en
  • (iii) berijd- en bewerkbaarheid tijdens zaaien en oogsten.

In dit project is een dynamische aanpak gekozen die verder gaat dan het standaard gebruik van een gemiddeld schadegetal zoals in de HELP tabellen.

Peilbesluiten zijn vaak opgesteld gebruik makend van droogleggingsnormen zoals uitgewerkt staan in het Cultuurtechnisch Vademecum. Deze droogleggingsnormen hebben vooral betrekking op reguliere afvoersituaties die ieder jaar optreden. Bij het ontwerp van watersystemen wordt dan nagegaan of bij een extreme afvoer die ongeveer 1 maal per 100 jaar optreedt geen grote problemen zullen ontstaan. Een watersysteem dat aan de reguliere normen voldoet blijkt in de praktijk ook vrijwel altijd een afvoer van 1 maal per 100 jaar aan te kunnen. In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn nu echter nieuwe normen voor extreme situaties afgesproken die vooral betrekking hebben op inundatie vanuit het oppervlakte water (zie Box). Deze werknormen laten in landelijk gebied veel vaker dan 1 maal per 100 jaar inundaties toe. Het zou volgens deze werknormen daarom mogelijk zijn om in het kader van de trits vasthouden-bergen-afvoeren in landbouwgebieden veel vaker water vast te houden op maaiveld. Onbekend is echter in hoeverre hierdoor mogelijk extra opbrengstderving ontstaat.

Doelstelling

Het uiteindelijke doel van de studie is om te kijken naar een drietal aspecten die gerelateerd zijn aan de landbouwschade. Het gaat hierbij om:

  • Verminderde gewasgroei als gevolg van te natte bodem
  • Verminderde gewasgroei als gevolg van te droge bodem
  • Natschade door slechte berijdbaarheid en bewerkbaarheid tijdens poten en oogsten.

Deze drie aspecten zijn vergeleken bij drie verschillende afvoercapaciteiten (Huidig, Overgedimensioneerd, NBW).

Publicaties

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de projectleider van dit project.