Wetterskip Fryslân beheert ongeveer 3.300 km aan regionale waterkeringen. Om de toestand hiervan te monitoren worden deze tijdens de jaarlijkse kadeschouw gedurende de maanden januari en februari te voet gecontroleerd door de rayonbeheerders.

Het uitvoeren van de jaarlijkse kadeschouw is arbeidsintensief werk en resulteert slechts in momentopnamen. Daarom is Wetterskip Fryslân op zoek naar methodes om kades systematisch te inspecteren met nieuwe technologie. Ook is het Wetterskip Fryslân geïnteresseerd in methodes waarmee in het geval van calamiteiten, zoals droogtesituaties, snel informatie beschikbaar gemaakt kan worden die dient ter aanvulling van de visuele kade-inspectie.

In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden die Flying Sensors (drones) bieden bij kade-inspecties, zowel onder normale omstandigheden als onder zogenoemde calamiteiten.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de huidige generatie Flying Sensors niet de volledige kadeschouw kunnen vervangen omdat het totale inspectiegebied te groot is ten opzichte van de – op dit moment wettelijk toegestane – actieradius. De kracht van de huidige generatie Flying Sensors bij kadeschouw is vooral aanvullend en in beperkte mate vervangend voor huidige technieken. Toepassingen zijn vooral: (i) een gerichte inzet in specifieke gebieden waar er vermoedens bestaan van problemen, (ii) bij een noodzaak van zeer frequent monitoren, of (iii) in moeilijk toegankelijke gebieden.

Hoogte
Flying Sensor hoogtemodel van het pilotgebied bij Goingarijp.

Dit project heeft aangetoond dat Flying Sensors de potentie hebben voor het vastleggen van de kadehoogtes voor de hoogtetoets (vergelijking van vereiste kadehoogte met de werkelijke kadehoogte). De huidige wettelijke restrictie dat er maximaal 500 meter van een waarnemer gevlogen mag worden (dus actieradius van 1 kilometer), maakt wel dat de inzet van Flying Sensors economisch nog niet volledig kan concurreren met andere methoden. De hoge resolutie en de flexibiliteit om de Flying Sensors op elk gewenst moment in te zetten, zijn grote verbeteringen ten opzichte van bestaande technieken gebaseerd op het AHN. Daarnaast geeft de Flying Sensor niet alleen de hoogte, maar integraal ook de vegetatietoestand en een hoge resolutie zichtbaar beeld. De digitale hoogtemodellen kunnen ook in 3D bekeken worden op Sketchfab.

Een toepassing die op dit moment al wel mogelijk is, is het in beeld brengen van de dalingssnelheid van kades. Dit kan gedaan worden door de kade gelijk na een revisietraject in te vliegen met een Flying Sensors of in te meten met een 3D-laserscanner. Ook in het geval van een calamiteit, zoals (kans op) dijkdoorbraak en muizenplaag, kan ter plekke de schade in kaart gebracht worden met Flying Sensors.

Naast de genoemde toepassingen is monitoring van vegetatiegroei in natuuroevers een toepassing die al mogelijk is met Flying Sensors. Daarnaast liggen er kansen voor de ontwikkeling van methodes voor kweldetectie met behulp van een thermische sensor, monitoring van algenbloei, monstername met Flying Sensors en puntinspectie i.v.m. het vastleggen van milieudelicten.

Gerelateerde publicaties

  • 2016 - FutureWater Report 150De Boer, F.S., J. van Til, P. Droogers, W. Immerzeel. 2016. Inspectie van waterkeringen met behulp van Flying Sensors en lasertechnieken. FutureWater Report 150. HiView Report 58.X

    Inspectie van waterkeringen met behulp van Flying Sensors en lasertechnieken

    De Boer, F.S., J. van Til, P. Droogers, W.W. Immerzeel