Het project omvat het maken van een koppeling tussen ArcGis en het SWAP model. De uiteindelijke modelleeromgeving wordt een praktische tool worden die snel inzetbaar is om gelijk waar in Vlaanderen de impact van schommelingen in grondwaterstand door winningen of regulering van het oppervlaktewaterpeil op landbouwopbrengst, de groei van bossen of de natuurwaarden te kunnen inschatten. In eerste instantie zullen de verschillende modellen los van elkaar gebruikt worden, waarbij de output van het ene model doorgegeven wordt aan een tweede model, om te gebruiken als input. De modelleeromgeving dient als kader voor het (in serie) gebruiken van deze verschillende modellen. Naast de modelcodes op zich, dient de modelleeromgeving daarom ook een databank te omvatten waarin invoerdata voor de modellen worden opgeslagen, alsook resultaten van reeds uitgevoerde simulaties. Op deze manier wordt een vlotte uitwisseling tussen de verschillende modelcomponenten verkregen.

De interface wordt ontwikkeld binnen ArcGIS 9.2. Voor de ontwikkeling van de relationele databank met attribuutgegevens wordt gebruik gemaakt van PostGreSQL.