Nieuws in 2004

Mogelijkheden tot vasthouden van water in Flevoland

FutureView methode toegepast Met behulp van de FutureView methode is gekeken waar dit vasthouden van water gerealiseerd zou kunnen worden en hoeveel water vastgehouden kan worden. De studie heeft laten zien dat hier zeker mogelijkheden voor zijn. Vooral in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland kan een groot gedeelte van de wateropgave worden opgelost door de…

Adaptatie strategieën voor klimaatverandering in Gambia

FutureWater heeft het project adaptatie strategieën voor klimaatverandering in Gambia succesvol afgerond. De projectdoelen waren om de institutionele capaciteit te vergroten, het ontwikkelen en implementeren van analytische methoden (raamwerk) om de kosten en baten van adaptatie projecten te kunnen evalueren. Om deze projectdoelen te verwezenlijken is een raamwerk samen met onze Gambiaanse partners opgezet. Mondiale…

De (on)zekerheid van klimaatverandering

Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gaat uit van een verandering van de neerslag die samenhangt met een mondiale temperatuurstijging van 1°C in 2050 en 2°C aan het eind van de 21e eeuw. Berekeningen van neerslagverwachtingen gedaan met grootschalige klimaatmodellen, uitgaande van een hoge uitstoot van broeikasgassen, zijn vergeleken met deze toekomstbeelden uit het NBW. De…

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) correctie

Voor veel beleid- en onderzoekstudies op het gebied van waterbeheer en waterbeleid is het van belang om maaiveldhoogten te weten. FutureWater introduceert een correctie op het AHN, waarmee de actuele minimale maaiveldhoogte nog nauwkeuriger kan worden bepaald. In het AHN is de laagste maaiveldhoogte vaak het open water, echter met deze methode wordt dit open…

Publicatielijst online

Als onderdeel van onze download sectie heeft FutureWater nu een online publicatielijst als extra service aan onze website bezoekers. De publicatielijst bestaat uit geselecteerde (wetenschappelijke) publicaties met links en mogelijkheden om de samenvattingen of zelfs de volledige publicaties te bekijken. Voor meer informatie over onze publicaties, nodigen wij u uit om een kijkje te nemen…

FutureWater’s nieuwe product: FutureView

In mei is het FUTUREVIEW, het nieuwe product van FutureWater op de markt gezet. FUTUREVIEW is een regionale analyse van mogelijkheden om huidige en toekomstige neerslagoverschotten vast te houden. De FUTUREVIEW methode is bijzonder geschikt om te bepalen waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen in het waterbeheer. FUTUREVIEW is uniek aangezien het zich minder richt…

Klimaatcursus FutureWater, KNMI en IVM succesvol

Op 3 en 4 februari werd de cursus Klimaatverandering en Waterbeheer gegeven bij het KNMI in de Bilt. De cursus in samenwerking met het KNMI en het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) had als doelstelling een brug te leggen tussen de meest actuele kennis van de klimatologie en het praktische waterbeheer. De cursisten werden op de…

Stuwen in Flevoland helpen wateropgave oplossen

Het principe van vasthouden-bergen-afvoeren, zoals aanbevolen door de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw, wordt daadwerkelijk tot uitvoer gebracht in dit pilot-project van Waterschap Zuiderzeeland. FutureWater heeft de bijdrage van de nieuwe regelbare stuwen aan vasthouden en bergen berekend, de optimale inzet van de stuwen bepaald en mogelijke schade berekend die bovenstrooms zou kunnen ontstaan door het…