ZLTO bedrijfsexcursie naar KAD-proeflocatie te Rijsbergen

October 21, 2013

Op 15 oktober 2013 vond een bedrijfsexcursie plaats vanuit de ZLTO aan de KAD-proeflocatie te Rijsbergen bij Breda, één van de drie KAD-proefvelden. Gastheer was melkveehouder Peter van der Veeken met als gasten belangstellende agrariërs uit de streek, alsmede DLG-Zuid en medewerkers en bestuurders van Noord-Brabantse waterschappen. De DLG-Zuid betrokkenheid komt voort uit de Landinrichting Weerijs, alsmede uit hun betrokkenheid bij het KAD-project inzake groen-blauwe-diensten. Doel van het werkbezoek was de werking en het nut van KlimaatAdaptieve Drainage toe te lichten, en deze aan te vullen met praktijkervaringen van de agrariër en het waterschap. Organisator Johan Elshof/ZLTO leidde de middag in. Gé van den Eertwegh lichtte het doel, de opzet en de werking van het KAD-systeem toe. Peter van der Veeken sprak over zijn praktijkervaring sinds najaar 2011. Hij heeft in 2012 en ook dit jaar bij herhaling succesvol gebruik gemaakt van het systeem en water vast kunnen houden, of water tijdig afgevoerd om werkzaamheden te verrichten op zijn graslandperceel. Zo heeft hij 1 à 2 beregeningsbeurten uitgespaard in 2013. Hij is zeer tevreden over het KAD-systeem. Door zijn positieve ervaring van de afgelopen twee jaar is hij meer bereid de sturing van het KAD-systeem in samenspraak met het waterschap uit te voeren. René Rijken/waterschap Brabantse Delta ging in op het nut van KAD in zijn ogen als middel om bij te dragen aan de voorkoming van wateroverlast door water tijdig vast te houden in de landbouw-bodem. Vragen die het waterschap heeft zijn de bepaling van de locaties waar KAD toegepast zou kunnen worden en hoe de uitwerking ervan is op gebiedsniveau. In het veld is de werking van het systeem gedemonstreerd door ter plekke het systeem aan te sturen en water af te voeren. De betrokken agrariërs zijn te spreken over het KAD-systeem en de werking ervan. De financiële analyse van kosten en baten is zo dat op dit moment de agrariër met het systeem voor grasland quitte speelt. Positieve resultaten zijn meteen helder bij meer hoogwaardige teelten, waaronder ook vaak snijmaïs, én als het waterschap baat heeft bij de inzet van het systeem tegen benedenstroomse wateroverlast. Omdat we momenteel te maken hebben met prototypes, kunnen de kosten van het systeem omlaag als we een serie zouden kunnen produceren en installeren. Het waterschap geeft aan een financiële bijdrage te overwegen bij de aanschaf van KAD-systemen in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van LTO-Nederland. Ook de lopende landinrichting biedt mogelijkheden om KAD-systemen breder uit te gaan zetten in het stroomgebied van de Weerijs.

foto (19)

foto (20)