Vervolgproject KAD binnen Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

April 22, 2013


Groundwater for crop: naar een beslissingsondersteunend systeem voor optimale gewasproductie door efficiënt waterbeheer

FutureWater gaat samen met KWR Watercycle Research Institute verder werken aan KlimaatAdaptieve Drainage (KAD). Naast het implementatiespoor van KAD (SBIR fase 3) gaan we in het kader van nader onderzoek van start met een project dat we samen met Ruud Bartholomeus/KWR gaan doen. In de Topsector Water zijn zogenaamde Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) georganiseerd, met als onderdeel cluster Watertechnologie. We kunnen een tweejarig onderzoekstraject starten, met nader onderzoek aan de werking van KAD. Het project is kleiner van omvang dan fase 2 van SBIR. Daarom zetten we andere acties en acquisitie inzake KAD voort, want er zijn meer vervolgprojecten nodig om KAD in de praktijk succesvol te laten zijn.

De doelstelling van het nieuwe project is als volgt. We gaan een verkenning uitvoeren naar en leggen een basis voor een beslissingsondersteunend systeem, dat watertekort en –overlast vroegtijdig signaleert. We houden daarbij rekening met de actuele vochtcondities en de weersverwachting, op zoek naar het optimale grondwaterniveau. Dit systeem moet betrouwbaar en kosten-effectief zijn, waarbij het van belang is vanuit het systeem tijdig sturingsinformatie te realiseren, zowel voor drainage als beregening/irrigatie. Kern van het systeem is een hydrologisch model (SWAP) dat gevoed wordt met (continue) informatie van veldsensoren (bijv. bodemvocht, grondwaterstand, bodemtemperatuur). Indien mogelijk vullen we deze data aan met remote sensing data. Het grondwaterniveau kan vervolgens worden geoptimaliseerd via KlimaatAdaptieve Drainage (KAD). Een eventueel overblijvend vochttekort kan op maat worden aangevuld via beregening of sub-irrigatie, waarmee we in 2012 al enige proeven gedaan hebben. KAD realiseert het loskoppelen van het beheer van de bodemvochtvoorraad op het perceel van het waterbeheer in sloten en beken. Hierdoor kan de agrarisch ondernemer op lokatie beter zijn eigen beheer bepalen. Proceskennis over optimale vochtcondities voor de meest relevante gewassen zal worden ontwikkeld en bestaande model- en meettechnieken worden verbeterd en slim gecombineerd.