Afgelopen week is een door FutureWater geschreven STOWA-rapport gepubliceerd, wat de kennisbehoefte van Nederlandse waterbeheerders ten aanzien van weers- en klimaatdata vaststelt. Op basis van deze behoefte worden in het rapport concrete aanbevelingen gedaan die voorsorteren op een STOWA-onderzoeksprogramma meteorologie. De resultaten van de studie zijn tijdens de Bijeenkomst Netwerk Weer & Waterbeer op 31 oktober gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de waterschappen.

Uit diepte-interviews en een online enquête onder waterschappers, Rijkswaterstaat en Stichting Rioned, is naar voren gekomen dat de inhoudelijke kennisbehoefte met name betrekking heeft op:

  • Verbeterde neerslagverwachtingen
  • Een beter begrip van het ontstaan en gedrag van extreme buien
  • Betere duiding van de kwaliteit van verschillende methoden / datasets m.b.t. verdamping
  • Verbeterde droogte-informatie: vaststellen van bruikbare indicatoren en kritische waarden daarvan

Daarnaast is gesignaleerd dat de behoefte bestaat aan een betere afstemming tussen betrokken partijen. Zowel het KNMI als de private sector zijn actief in de ontwikkeling en levering van weers- en klimaatinformatie, waarbij het KNMI typisch een onderzoeks- en ontwikkelingsrol vervult en bedrijven zich richten op praktische markttoepassingen. Ook is er vraag om inkadering van de rollen en verantwoordelijkheden van STOWA, Het Waterschapshuis, en de Unie van Waterschappen.