Op donderdag 21 januari jl. werd tijdens een bijeenkomst bij het Wetterskip Fryslân het innovatieproject “Dijkmonitoring met Flying Sensors” afgerond. Op deze afsluitende middag werden de resultaten van het anderhalf jaar durende Dijkmonitoringproject gepresenteerd door FutureWater, HiView en projectpartner Kavel10. De presentatie werd bijgewoond door werknemers van verschillende afdelingen binnen het Wetterskip Fryslân, vertegenwoordigers van een aantal andere Waterschappen en een vertegenwoordiger van de Provincie Fryslân.

De volgende toepassingen van Flying Sensors bij dijkmonitoring werden in het project onderzocht:

  • Bepalen kadehoogte
  • Uitvoeren kadeschouw
  • Inspectie bij calamiteiten, zoals droogte

Voor het bepalen van de kadehoogte, werden de Flying Sensorbeelden omgezet in digitale hoogtemodellen. Ook werd er een 3D model gemaakt van het pilotgebied bij Goingarijp. Tijdens de bijeenkomst werd een demonstratie gegeven van dit 3D model. Voor een echte 3D-ervaring kan het model ook in 3D worden bekeken met behulp van een Google Cardboard.

Tijdens de presentatie werd er gediscussieerd over de mogelijkheden om Flying Sensors daadwerkelijk in te gaan zetten bij het dagelijks beheer van de 3.300 km regionale waterkeringen die in het beheer is van het Wetterskip Fryslân. Uit de projectresultaten en de discussie bleek dat Flying Sensors – in verband met de wettelijke toegestane actieradius van 500 m – nu nog vooral toegevoegde waarde kunnen hebben in specifieke gebieden waar vermoedens bestaan van problemen, daar waar een noodzaak tot frequente monitoring is en in moeilijke toegankelijke gebieden. Zo kan bijvoorbeeld de dalingssnelheid van nieuw aangelegde kades goed in beeld worden gebracht met Flying Sensors.

Naast het bediscussiëren van de – in het project onderzochte – toepassingen van Flying Sensors, werden er ook nieuwe ideeën aangedragen voor toepassingen waarbij Flying Sensors ingezet zouden kunnen worden. Een veelbelovende toepassing is bijvoorbeeld de monitoring van vegetatiegroei in natuuroevers, maar ook kweldetectie met behulp van een thermische sensor. Daarnaast behoren ook monitoring van algenbloei, monstername en puntinspectie i.v.m. het vastleggen van milieudelicten tot de mogelijke toekomstige toepassingen van Flying Sensors in het waterbeheer.

3D model van het pilotgebied bij Goingarijp